Leaderboard

Kings Votes

KCR Telangana

1253

NaMo UP

545

Behanji West Bengal

434

Apangji Arunachal Pradesh

38

Bhaiya Uttar Pradesh

9

Kejri Delhi

5

RaGa UP/Kerala

0

Swamy Karnataka

0

Netaji Uttar Pradesh

0

Abdul Bhai Jammu & Kashmir

0

Babu Andhra Predesh

0

Behanji UP

0